Regulamin konkursu Żużlem w Obiektyw - Żużlowe Zdjęcie 2013 Roku
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
I 1. Organizatorem konkursu „Żużlem w obiektyw Żużlowe Zdjęcie 2013 Roku” jest Warszawskie Towarzystwo Speedwaya z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 40 lok. 47 oraz Główna Komisja Sportu Żużlowego działająca przy Polskim Związku Motorowym z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kazimierzowskiej 66.
I 2. Oficjalna strona internetowa konkursu dostępna jest pod adresem www.zuzlemwobiektyw.pl.
I 3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
I 4. Udział w konkursie może wziąć każdy bez względu na płeć, wykonywany zawód, dotychczasowe doświadczenie związane z fotografią.
I 5. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia muszą przedstawić pisemną zgodą Rodziców lub Opiekunów Prawnych. Zgoda może być przesłana w formie oświadczenia w formie elektronicznej.
I 6. W konkursie nie przewidziano podziału na amatorów i profesjonalistów.
I 7. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację jego regulaminu.
I 8. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883.
I 9. Organizator składa określone w regulaminie przyrzeczenia publiczne oraz jest wyłącznie odpowiedzialny za techniczne przeprowadzenie konkursu, ufundowanie nagród, oraz ich realizację na rzecz Laureatów.

II CHARAKTER PRAC KONKURSOWYCH
II 1. Przedmiotem fotografii powinna być szeroko pojęta tematyka sportu żużlowego.
II 2. W konkursie mogą brać udział zdjęcia wykonane jedynie w okresie 1.01.2013 – 31.12.2013.
II 3. Każdy uczestnik może maksymalnie nadesłać 5 prac konkursowych. Nie ma żadnego podziału na kategorie.
II 4. Prace należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną.
II 5. Prace w formacie JPG o wymiarach min 1600x1200 należy nadsyłać na adres: foto@zuzlemwobiektyw.pl w formie załączników do listu elektronicznego.
II 6. Konkurs rozpoczyna się 1 stycznia 2014 r.
II 7. Termin zbierania prac konkursowych mija 1 lutego 2014 r. o godzinie 20:00.
II 8. Powyższe terminy są nieprzekraczalne i dotyczą rzeczywistego dotarcia zdjęć na adres organizatora.
II 9. Do każdej wiadomości e-mail zawierającej prace konkursowe, należy dołączyć formularz w formie załącznika w formacie pliku tekstowego (.txt) zawierający: tytuł pracy, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia, orientacyjną datę wykonania zdjęcia, dane kontaktowe uczestnika (imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e-mail). W treści formularza musi znaleźć się dopisek: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Warszawskie Towarzystwo Speedwaya z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorska 40 lok. 47, w celach związanych z wyłonieniem Laureatów Konkursu „Żużlem w Obiektyw Żużlowe Zdjęcie Roku”, a także opublikowanie mojego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w wynikach Konkursu na stronie www.zuzlemwobiektyw.pl oraz w mediach, w czasie wystawy, oraz innych wydawnictwach, w których prezentowane będą prace konkursowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Oświadczam, iż moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania.” Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dokonując akceptacji powyższych zapisów bezpośrednio w Zgłoszeniu do Konkursu.
II 10. Zdjęcia można nadsyłać sukcesywnie.
II 11. Zdjęcia wykonane poza okresem określonym w pkt. II 2. r. nie biorą udziału w konkursie.
II 12. W konkursie mogą brać udział prace, które były już wcześniej publikowane w mediach.
II 13. Zdjęcia modyfikowane za pomocą programów komputerowych będą automatycznie odrzucone. Zezwala się na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (nasycenie, wyostrzenie, kontrast, jasność). Dopuszcza się również konwersję zdjęć kolorowych na czarno-białe i sepię. Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Dopuszczalne jest kadrowanie.

III PRAWA AUTORSKIE
III 1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac na stronie internetowej konkursu oraz stronie internetowej organizatora, patronów medialnych oraz partnerów konkursu, a także w mediach społecznościowych.
III 2. Organizator uzyskuje prawo do prezentowania zdjęć na wystawach pokonkursowych, a także materiałach promujących konkurs w prasie, radiu, telewizji oraz stronach internetowych, a także wydawnictwach pokonkursowych.
III 3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, a w razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią ze względu na naruszenie jej praw autorskich, uczestnik konkursu zobowiązuje się ponosić cywilno-prawną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych wykonanych fotografii.
III 4. Organizator ma prawo do sprzedaży elementów wystawy pokonkursowej, także za pośrednictwem aukcji internetowych oraz aukcji charytatywnych.

IV ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
IV 1. Zgłoszenie zdjęć jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich udział w wystawie podsumowującej konkurs, prezentację w galerii na stronie internetowej konkursu, a także na ich wykorzystywanie przez organizatora, sponsorów, patronów medialnych oraz merytorycznych konkursu we własnych materiałach informacyjnych oraz promocyjnych.
IV 2. Zwycięzcę wybierze powołana przez organizatora komisja jury. Decyzje jury są ostateczne.
IV 3. Skład jury wchodzić będą przedstawiciele sponsorów, patronów medialnych oraz merytorycznych, a także zawodnicy. Wybór zwycięzców odbędzie się podczas zamkniętego posiedzenia. Głosowanie jury może odbyć się drogę elektroniczną.
IV 4. Wręczenie nagrody głównej odbędzie się podczas wystawy podsumowującej konkurs.
IV 5. W kategorii „Nagroda publiczności” nagrodę uzyska praca konkursowa, która uzbiera najwięcej głosów w głosowaniu kibiców za pomocą środków elektronicznych.
IV 6. Nagrody należy odebrać osobiście lub przez wskazaną osobę z upoważnienia notarialnego.
IV 7. Wszystkie prace konkursowe biorą udział w kategorii „Nagroda publiczności”.
IV 8. Jedynym kryterium zwycięstwa w kategorii „Nagroda publiczności” jest liczba głosów, jaką uzyskała praca od publiczności.
IV 9. Głosowanie w kategorii „Nagroda publiczności” odbywa się za pośrednictwem portalu społecznościowego facebook poprzez polubienie zdjęcia dodanego do galerii. Swój głos można oddać na więcej niż jedno zdjęcie.
IV 10. Na dane zdjęcie można oddać maksymalnie jeden głos.
IV 11. Głosować na dane zdjęcie w kategorii „Nagroda publiczności” można od momentu dodania tego zdjęcia do galerii. Organizator zamieszcza zdjęcia w galerii maksymalnie trzy dni po nadesłaniu prac konkursowych, pod warunkiem, że dopełniono wszystkich warunków zgłoszenia.
IV 11. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
IV 12. Wszystkie pytania powinny być kierowane pod adres: foto@zuzlemwobiektyw.pl.

V NAGRODY
V 1. Nieodebranie nagrody przez osobę nagrodzoną uznaje się za rezygnację z jej przyjęcia, a osobie nagrodzonej nie przysługuje w tej sytuacji roszczenie do Organizatora o wydanie nagrody. W wypadku nieodebrania nagrody w ciągu 14 dni Organizator wyłoni innego laureata i przekaże nagrodę.
V 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu.
V 3. Laureat, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi - na piśmie - stosowne oświadczenie w tym zakresie.
V 4. Laureat traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe oraz jeśli z powodu ich niepoprawności nie będzie możliwe przekazanie nagrody.
V 5. Laureat traci prawa do nagrody, gdy złamie postanowienia regulaminu lub nie będzie autorem zwycięskiej pracy konkursowej.
V 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od osób fizycznych nagrody otrzymane za udział w Konkursie o wartości powyżej 760 zł są opodatkowane podatkiem dochodowym zryczałtowanym w wysokości 10% wartości nagrody. Płatnikiem podatku jest Laureat Konkursu.
V 7. Warunkiem wydania nagrody przekraczającej 760 zł jest wpłata 10% wartości nagrody na konto bankowe Warszawskiego Towarzystwa Speedwaya, które zobowiązuje się do odprowadzenia podatku na rzecz odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

VI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
VI 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 923 z późniejszymi zmianami), przez Warszawskie Towarzystwo Speedwaya z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 40 lok. 47, w celach wyłonienia Laureatów Konkursu. Po zakończeniu konkursu i/lub okresu reklamacyjnego Administrator Danych Osobowych niezwłocznie usunie dane Uczestników. Administratorem Danych Osobowych jest Warszawskie Towarzystwo Speedwaya z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 40 lok. 47.
VI 2. Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał dane osobowe uczestników konkursu w zakresie: imię, nazwisko, miasto, adres poczty elektronicznej, nr telefonu kontaktowego w przypadku Uczestników, a w przypadku Laureatów dodatkowo adres zamieszkania.
VI 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestników zostanie zamieszczona w formularzu dołączonym do wiadomości e-mail zawierającym opis nasyłanych prac wraz z dopiskiem znajdującym się w punkcie II. 7 regulaminu Konkursu.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
VII 1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych od niego.
VII 2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz do niewyłonienia zwycięzcy.
VII 3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w podanym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.
VII 4. Niniejszy regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Konkursu.
Pliki do pobrania
kontakt